Safir Serisi
15cm YUVARLAK TABAK

15cm YUVARLAK TABAK
Ø15 cm-h:1,8 cm 150 adet / pcs

15cm YUVARLAK TABAK
Kod:
364

Koli İçi Adet:
90 Adet
15cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473168
17cm YUVARLAK TABAK

17cm YUVARLAK TABAK
Ø17 cm-h:1,9 cm 84 adet / pcs

17cm YUVARLAK TABAK
Kod:
365

Koli İçi Adet:
84 Adet
17cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473175
19cm YUVARLAK TABAK

19cm YUVARLAK TABAK
Ø19 cm-h:2,0 cm 72 adet / pcs

19cm YUVARLAK TABAK
Kod:
366

Koli İçi Adet:
72 Adet
19cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473182
21cm YUVARLAK TABAK

21cm YUVARLAK TABAK
Ø21 cm-h:2,1 cm 60 adet / pcs

21cm YUVARLAK TABAK
Kod:
367

Koli İçi Adet:
56 Adet
21cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473199
23cm YUVARLAK TABAK

23cm YUVARLAK TABAK
Ø23 cm-h:2,4 cm 50 adet / pcs

23cm YUVARLAK TABAK
Kod:
368

Koli İçi Adet:
50 Adet
23cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473205
26cm YUVARLAK TABAK

26cm YUVARLAK TABAK
Ø26 cm-h:2,5 cm 50 adet / pcs

26cm YUVARLAK TABAK
Kod:
369

Koli İçi Adet:
25 Adet
26cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473212
28cm YUVARLAK TABAK

28cm YUVARLAK TABAK
Ø28 cm-h:2,6 cm 24 adet / pcs

28cm YUVARLAK TABAK
Kod:
370

Koli İçi Adet:
25 Adet
28cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473229
14cm KASE

14cm KASE
14cm-h:4,5cm

14cm KASE
Kod:
340

Koli İçi Adet:
72 Adet
14cm KASE
Barkod:
8680186471713
16cm KASE

16cm KASE
16cm-h:5cm

16cm KASE
Kod:
341

Koli İçi Adet:
50 Adet
16cm KASE
Barkod:
8680186470457
19cm KASE

19cm KASE
19cm-h:5,5cm

19cm KASE
Kod:
342

Koli İçi Adet:
50 Adet
19cm KASE
Barkod:
8680186470464
23cm KASE

23cm KASE
23cm-h:6,5cm

23cm KASE
Kod:
343

Koli İçi Adet:
20 Adet
23cm KASE
Barkod:
8680186470471
29cm OVAL KAYIK TABAK

29cm OVAL KAYIK TABAK
29x23cm-h:2,8cm 36 adet / pcs

29cm OVAL KAYIK TABAK
Kod:
361

Koli İçi Adet:
36 Adet
29cm OVAL KAYIK TABAK
Barkod:
8680186473137
34cm OVAL KAYIK TABAK

34cm OVAL KAYIK TABAK
34x26cm-h:3,3cm 30 adet / pcs

34cm OVAL KAYIK TABAK
Kod:
362

Koli İçi Adet:
30 Adet
34cm OVAL KAYIK TABAK
Barkod:
8680186473144
40cm OVAL KAYIK TABAK

40cm OVAL KAYIK TABAK
40x31cm-h:3,8cm 20 adet / pcs

40cm OVAL KAYIK TABAK
Kod:
363

Koli İçi Adet:
15 Adet
40cm OVAL KAYIK TABAK
Barkod:
8680186473151
15cm YUVARLAK TABAK

15cm YUVARLAK TABAK
Ø15 cm-h:1,8 cm 150 adet / pcs

15cm YUVARLAK TABAK
Kod:
364

Koli İçi Adet:
90 Adet
15cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473168
17cm YUVARLAK TABAK

17cm YUVARLAK TABAK
Ø17 cm-h:1,9 cm 84 adet / pcs

17cm YUVARLAK TABAK
Kod:
365

Koli İçi Adet:
84 Adet
17cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473175
19cm YUVARLAK TABAK

19cm YUVARLAK TABAK
Ø19 cm-h:2,0 cm 72 adet / pcs

19cm YUVARLAK TABAK
Kod:
366

Koli İçi Adet:
72 Adet
19cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473182
21cm YUVARLAK TABAK

21cm YUVARLAK TABAK
Ø21 cm-h:2,1 cm 60 adet / pcs

21cm YUVARLAK TABAK
Kod:
367

Koli İçi Adet:
56 Adet
21cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473199
23cm YUVARLAK TABAK

23cm YUVARLAK TABAK
Ø23 cm-h:2,4 cm 50 adet / pcs

23cm YUVARLAK TABAK
Kod:
368

Koli İçi Adet:
50 Adet
23cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473205
26cm YUVARLAK TABAK

26cm YUVARLAK TABAK
Ø26 cm-h:2,5 cm 50 adet / pcs

26cm YUVARLAK TABAK
Kod:
369

Koli İçi Adet:
25 Adet
26cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473212
28cm YUVARLAK TABAK

28cm YUVARLAK TABAK
Ø28 cm-h:2,6 cm 24 adet / pcs

28cm YUVARLAK TABAK
Kod:
370

Koli İçi Adet:
25 Adet
28cm YUVARLAK TABAK
Barkod:
8680186473229
14cm KASE

14cm KASE
14cm-h:4,5cm

14cm KASE
Kod:
340

Koli İçi Adet:
72 Adet
14cm KASE
Barkod:
8680186471713
16cm KASE

16cm KASE
16cm-h:5cm

16cm KASE
Kod:
341

Koli İçi Adet:
50 Adet
16cm KASE
Barkod:
8680186470457
19cm KASE

19cm KASE
19cm-h:5,5cm

19cm KASE
Kod:
342

Koli İçi Adet:
50 Adet
19cm KASE
Barkod:
8680186470464
23cm KASE

23cm KASE
23cm-h:6,5cm

23cm KASE
Kod:
343

Koli İçi Adet:
20 Adet
23cm KASE
Barkod:
8680186470471
29cm OVAL KAYIK TABAK

29cm OVAL KAYIK TABAK
29x23cm-h:2,8cm 36 adet / pcs

29cm OVAL KAYIK TABAK
Kod:
361

Koli İçi Adet:
36 Adet
29cm OVAL KAYIK TABAK
Barkod:
8680186473137
34cm OVAL KAYIK TABAK

34cm OVAL KAYIK TABAK
34x26cm-h:3,3cm 30 adet / pcs

34cm OVAL KAYIK TABAK
Kod:
362

Koli İçi Adet:
30 Adet
34cm OVAL KAYIK TABAK
Barkod:
8680186473144
40cm OVAL KAYIK TABAK

40cm OVAL KAYIK TABAK
40x31cm-h:3,8cm 20 adet / pcs

40cm OVAL KAYIK TABAK
Kod:
363

Koli İçi Adet:
15 Adet
40cm OVAL KAYIK TABAK
Barkod:
8680186473151